ДЕЙНОСТ НА НЧ "ДОРОСТОЛ" СИЛИСТРА

Декларации по чл. 19а от Закона за народните читалища

Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Членовете на настоятелството, включително председателят и секретарят, подават декларации за конфликт на интереси при условията и по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Декларациите се обявяват на интернет страницата на съответното читалище.

ДЕКЛАРАЦИИ [за да видите декларацията, кликнете върху името]:

ПРЕДСЕДАТЕЛ - МАРГАРИТА ИВАНОВА ЛЮБОМИРОВА

СЕКРЕТАР - ДАРИН ДИМОВ БОЕВ

ЧЛЕНОВЕ:
АТАНАС ВЕЛИКОВ ТОКУШЕВ
ИГЛИКА ИВАНОВА ЯНКОВА
ДИМИТЪР НИКОЛОВ СТОЙЧЕВ
СТЕФАН ДОБРЕВ СТАНЧЕВ
МАРИН СТОЯНОВ СТОЯНОВ